ФОНДАЦИЯ

„Иванка и Георги Янкови“

Успехът не е само късмет. Той е резултат от дисциплина и отговорност,
от амбиция и последователност през целия живот.

Актуално

Мисия на фондацията

Отпускане на 2 поименни стипендии

финансова помощ за завършване на средно образование на талантливи деца в затруднено финансово състояние

Стимулиране интереса към шаха

един от най-интелигентните спортове като алтернатива на агресията и зависимостите в съвременния свят и организиране на годишен турнир на името на
„Георги Янков- майстор на спорта по шах“

Подпомагане и развиване на таланти

подпомагане на деца, които проявяват интерес към литературата – поезия и проза, хайку поезия, хайга, източна философия и култура и нейното популяризиране и желаят да развиват своите заложби, като проявяват воля за формиране на нравствени ценности и морални добродетели.

Кои са семейство Янкови

Иванка Янкова ЯНКОВА

Иванка Янкова ЯНКОВА

Георги Сотиров ЯНКОВ - Жужи

Георги Сотиров ЯНКОВ - Жужи

За връзка с фондацията